ประวัติ

ประวัติการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น

โรงเรียนช่างกลพระนครเหนือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างกลโลหะ

วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาเชื่อม ประสาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (เทเวศน์)

ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 5

หลักสูตรส่งเสริมนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9

ตำแหน่งงานปัจจุบัน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

ข้อมูลการติดต่อ อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ 89 หมู่ 12 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

รหัสไปรษณีย์ 75000

โทรศัพท์ : 034711811 โทรสาร : 034-711-811

E-mail : somsakdi9@hotmail.com ID Line : Somsakdi9

ประสบการณ์การทำงาน

– พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๒๓ ครู ระดับ 2 โรงเรียนวัดนวลนรคิศ

– พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๓๐ อาจารย์ 1 ระดับ 3 ศูนย์ฝึกวิชาชีพนครสวรรค์

– พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๓๓ อาจารย์ 1 ระดับ ๕ โรงเรียนสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส

– พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๔๒ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ระดับ 5 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส

– พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๙ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ระดับ 8 วิทยาลัยการอาชีพไทรน้อย

– พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

– พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

– พ.ศ. ๒๕๕๘-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

ประสบการณ์พิเศษ การบริหารงานด้านอาชีวศึกษา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

– ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

– ประถมาภรณ์ช้างเผือก

แนวทางการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ในอนาคต

สถาบันการอาชีวศึกษาเป็นส่วนราชการของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้สถาบันการอาชีวศึกษาเกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้านตามหลักการกระจายอำนาจ ดังนั้น สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรดำเนินงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ สถาบันการอาชีวศึกษาจะสามารถพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดได้อย่างแน่นอน